Механизирана почвоподготовка за залесяване и възобновяване на изоставени или непригодни за работа земеделски земи

Фирмата ни разполага с необходимата специализирана техника за извършване на качествена почвоподготовка. Почистваме горски територии след сеч, изоставени и самозалесили се територии, съща така обработваме почвата до достигане на готовност за залесяване или сеитба на земеделски култури.

механизирана почвоподготовка на земеделски земи
възобновителна почвоподготовка

Как протича възобновителната почвоподготовка?

    • По време на първия етап осъществяваме почистването на терена над земята. За тази цел използваме горски мулчер (тежка серия), снабден с ротор с дължина 2000 мм. и диаметър 700 мм., върху който са монтирани над 60 броя специално изработени стоманени зъба за раздробяване на дървесина. С помощта на тази техника бързо и ефективно се повалят и раздробяват всички дървесни израствания и стари дънери на терена, намиращи се до нивото на почвата.
    • Вторият етап представлява обработка на самата почва. Тук разчитаме на дълбочинна горска фреза с диаметър на ротора 1000 мм., дължина 2000 мм. и 64 зъба за работа в сплъстени почви. Това оборудване позволява обработка на дълбочина до 600 мм., като по време на фрезоването се раздробяват и всички налични дървесни образувания (дънери, коренища и техните жили) в почвата. Заедно с това се подсигурява и нейното разрохкване и смесването на различните слоеве. След приключване на дълбочинната почвоподготовка, раздробените частици дървесина, останали в почвата, в рамките на няколко месеца загниват и се разпадат. По този начин допълнително се облагородява почвеният слой и се спомага за постигането на по-високи добиви от обработваните площи.

Галерия