Дърводобив

Дърводобивът се извършва главно на териториите на областите Русе, Силистра , Разград и Шумен.
дърводобив в Русе, Силистра , Разград и Шумен

Благодарение на отличната организация , професионализмът и техническата обезпеченост , сечта и извозването на дървесината от горските територии се извършва качествено, и в сроковете заложени в договорите.

При разкроя на дървесните секции се спазват стандартите и спецификациите , заложени в технологичните планове за сечта, и изискванията на клиентите.

дърводобив - Русе, Силистра , Разград и Шумен